PENTADBIRAN

Dasar Pentadbiran Dan Pengurusan Sekolah

 1.   KOMITMEN GURU

Antara komitmen guru yang perlu diberikan perhatian ialah :

 • Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan hendaklah sentiasa menjadi panduan dan amalan semua guru
 • Membaca dan memahami falsafah, matlamat dan objektif sekolah serta sentiasa berusaha untuk mencapai objektif tersebut
 • Guru adalah satu profesion dan berusaha menjaga imejnya.
 • Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh keikhlasan,kejujuran dan bertanggungjawab.
 • Anggaplah pelajar-pelajar yang diajar dan dididik sebagai ANAK SENDIRI dan AMANAH yang masa depan mereka dipertanggungjawabkan kepada guru.
 • Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan kecekapan menjalankan tugas.
 • Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion perguruan seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai dan sebagainya.
 • Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia bekerjasama dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.

 

 1. WAKTU HADIR BERTUGAS
 • Guru bertanggungjawab hadir disekolah 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula.
 • Guru bertanggungjawab menandatangani buku kehadiran guru semasa datang dan semasa balik.

 

 1. KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS
 • Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas sebab-sebab perlu seperti arahan daripada PPD / JPN atau hal-hal peribadi yang tidak dapat dielakkan.
 • Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri kepada Guru besar/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.
 • Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Borang Pemohonan Keluar Dalam Waktu Bertugas untuk pengesahan dan rekod Guru besar / wakilnya. Surat sokongan seperti surat panggilan mesyuarat mestilah disertakan (jika ada).

 

 1. URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR BERTUGAS
 • Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan / pekeliling-pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.
 • Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat 7 hari dengan syarat pemohonan cuti itu mestilah dipohon terlebih awal dengan mengemukakan borang pemohonan cuti rehat dan mendapat kebenaran guru besar/wakilnya.
 • Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan menyerahkan sijil sakit yang sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta kepada guru besar / wakilnya.
 • Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti menghubungi sendiri guru besar / wakilnya melalui telefon dengan segera antara 7.00 pagi hingga 7.20 pagi.
 • Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa rekod dari pihak yang memberikan cuti itu untuk pengesahan guru besar / wakilnya dan mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan. Pemohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Johor untuk kelulusan / pengesahan. [ Cuti Tanpa Rekod akan diluluskan oleh Jabatan Pendidikan ]
 • Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin yang kemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

 

 1. PAKAIAN DAN PERSONALITI
 • Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan (Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/850) serta melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.
 • Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis rasmi sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.
 • Memakai pakaian sukan atau baju-T tidak dibenarkan semasa mengajar di kelas, mesyuarat sekolah dan majlis rasmi sekolah.
 • Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi kecuali dalam keadaan tertentu seperti pengajaran PJK dan di bengkel.
 • Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa keadaan kemas supaya menjadi contoh yang baik kepada pelajar.
 • Pada hari Jumaat, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.

 

 1. URUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN
 • Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhid-matan dan perjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan Dan Penjawatan ) yang meliputi aspek pelantikan, kursus induksi, pengesahan jawatan pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.
 • Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat perkhid-matan dan perjawatan dalam Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SSMP/EMIS) dan Sistem Maklumat Staf (SMS)

 

 1. BUKU REKOD PERSEDIAAN MENGAJAR
 • Buku Rekod Mengajar adalah penting berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab guru di sekolah.
 • Maklumat-maklumat dalam Buku Rekod Mengajar hendaklah dikemaskinikan dari semasa ke semasa yang meliputi :
 • Butiran diri
 • Jadual waktu persendirian / kelas
 • Sukatan pelajaran
 • Rancangan pelajaran tahunan, dan harian.
 • ujian / peperiksaan
 • Soalan ujian / peperiksaan.
 • Maklumat lain yang perlu.

 

 • Buku Rekod Mengajar mesti dihantar ke pejabat sekolah untuk penyeliaan guru besar / wakilnya pada setiap hari Jumaat sebelum / pada 11.30 tengah hari.
 • Buku Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan pengajaran-pembelajaran di bilik darjah.
 • Buku Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada guru besar / wakilnya pada hari terakhir persekolahan untuk tujuan rekod, simpanan dan pamantauan ( jika ada ).

 

 1. PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH
 • Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan menggunakannya dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa menggunakannya di sekolah.
 • Penggunaan / pinjaman alatan / harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran guru penjaganya dan pinjaman / penggunaan / pulangan hendaklah direkodkan.
 • Alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / diguna hendaklah dipulangkan dengan segera.
 • Guru mesti memaklum dan mengganti / membaiki kerosakan alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / digunakan.
 • Guru tidak dibenarkan membawa balik ke rumah alatan / harta benda sekolah untuk kegunaan peribadi.

 

 1. MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT
 • Guru wajib menghadiri taklimat / mesyuarat yang diadakan oleh Guru besar / wakilnya / jawatankuasa-jawatankuasa diperingkat sekolah.
 • Jika tidak dapat menghadiri taklimat / mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu memberitahu Guru besar dengan mengemukakan alasan bertulis.
 • Semua mesyuarat diperingkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan teratur.

 

 1. WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 • Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan jadual waktu.
 • Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti makmal sains mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
 • Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan peperiksaan, membaca akhbar dan sebagainya dalam masa pengajaran dan pembelajaran.
 • Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab tertentu seperti dipanggil oleh Guru besar.
 • Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat kehadiran semua pelajar sebelum memulakan pengajaran dan pem-belajaran di kelas.
 • Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang penting.
 • Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab guru.
 • Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (free period) adalah masa bekerja dan perlu digunakan dengan cara yang betul seperti memeriksa buku latihan pelajar.
 • Loceng akan berbunyi mengikut waktu yang ditetapkan.

 

 1. JADUAL GURU GANTI ( RELIEF )
 • Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana diarahkan Guru besar / wakilnya.
 • Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan proses P&P jika bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu mata pelajaran.
 • Jika diarah mengajar di sesuatu kelas bagi menggantikan guru cuti bersalin, guru berkenaan hendaklah mematuhi arahan tersebut. Proses P&P hendaklah direkodkan dalam Buku Rekod Mengajar.

 

 1. SURAT-SURAT PEKELILING / ARAHAN
 • Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan pekeliling Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.
 • Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami dan diambil tindakan sewajarnya.Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan sistem fail surat menyurat sekolah.
 • Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri tugas tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain melaksanakan tugas tersebut bagi pihak dirinya.
 • Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya, Guru besar / wakilnya hendaklah diberitahu secara bertulis.
 • Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang diper-tanggungjawabkan kepadanya oleh guru besar seperti memungut wang, memegang kunci khas dan sebagainya.
 • Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh guru besar dengan betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

 

 1. PENCERAPAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU PELAJAR
 • Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan dengan pencerapan P&P dan penyeliaan buku pelajar.
 • Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Guru besar, Penolong Kanan 1, Penolong Kanan HEM . GPK Kokurikulum dan Ketua Panitia.
 • Pencerapan P&P akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.
 • Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku pelajar pada masa ditetapkan kepada GPK dengan menyerahkan Borang Penyerahan Buku Pelajar.

 

 1. PENDAFTARAN KEMASUKAN  PELAJAR

Guru kelas bertanggungjawab:

 • Merekodkan kemasukan dan semua butiran pelajar dalam Buku Pendaftaran Sekolah dan Register kelas.
 • Menyemak semua dokumen pelajar dan maklumat yuran disertakan dari sekolah asal. Kemukakan surat kepada guru besar sekolah asal melalui guru besar sekolah jika dokumen dan maklumat yuran tidak disertakan / tidak lengkap.
 • Guru kelas perlu memastikan maklumat peperiksaan jika pelajar berada di tahun 6. Maklumkan setiausaha peperiksaan 1  untuk tindakan selanjutnya.

 

 

 1. PENDAFTARAN KELUAR / PERTUKARAN  PELAJAR

Guru kelas bertanggungjawab memastikan bahawa:

 • Pengesahan pertukaran hanya diterima atas permintaan ibu bapa / penjaga yang datang sendiri membuat permohonan ke sekolah.
 • Guru kelas hendaklah menyediakan dokumen pertukaran, dokumen-dokumen pelajar, maklumat bayaran yuran dan maklumat peperiksaan .
 • Guru kelas hendaklah memastikan semua buku teks dipulangkan atau kehilangan / kerosakan buku teks diganti sebelum menyerahkan perkara b) di atas.
 • Guru kelas hendaklah memaklumkan perihal pertukaran pelajar kepada setiausaha peperiksaan dan guru SPBT bagi diambil tindak ikut selanjutnya jka terdapat perkara-perkara yang belum selesai.
 • Melaksanakan arahan guru besar / wakilnya dari semasa ke semasa ber-hubung kemasukan pertukaran pelajar.
 • Semasa borang pemohonan pertukaran dan kemasukan pelajar mesti disahkan / di tandatangani oleh Guru besar.

 

 1. BILIK DARJAH / KELAS
 • Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab menentukan dahulu bilik darjah bersih dan ceria dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.
 • Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan pintu bilik darjah ditutup selepas tamat waktu persekolahan.

 

 1. ORANG LUAR BERJUMPA GURU
 • Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru dan pelajar tanpa mendapat kebenaran Guru besar.
 • Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru atau pelajar mendapat kebenaran Guru besar terlebih dahulu jika kebenaran belum diperolehi.
 • Orang luar termasuk ibu bapa atau penjaga dilarang berjumpa guru atau pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

 

 1. MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU PELAJAR.
 • Guru wajib menyemak dan memeriksa buku pelajar selepas memberi nota, latihan dan tugasan bagi memastikan pelajar membuat tugas yang diberikan. Buku-buku tersebut hendaklah dikembalikan dengan segera
 • Guru hendaklah mencatatkan tandatangan, tarikh, markah / gred / kata-kata perangsang / nasihat atau komen.
 • Guru hendaklah mengarahkan pelajar membuat pembetulan kepada kesalahan yang dlakukan dan hendaklah disemak oleh guru.
 • Guru tudak dibenarkan menyuruh pelajar menghantar buku untuk tujuan semakan pada waktu P&P . Minta pelajar menghantar pada waktu rehat atau waktu tamat persekolahan hari berkenaan.

 

 1.  UJIAN DAN PEPERIKSAAN
 • Ujian dan peperiksaan hendaklah diadakan mengikut jadual dan jangka masa yang ditetapkan.
 • Soalan yang telah siap dibahagikann mengikut kelas-kelas hendaklah dihantar kepada unit peperiksaan untuk disimpan 2 hari sebelum ujian / peperiksaan.
 • Unit peperiksaan bertanggungjawab mengagihkan kertas soalan tersebut kepada guru pada hari peperiksaan.
 • Bagi peperiksaan setengah tahun dan akhir tahun format soalan dan masa hendaklah selaras dengan format UPSR sebenar.
 • Guru subjek hendaklah memeriksa dan markah hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan mengikut tarikh yang ditetapkan.
 • Guru kelas hendaklah memproses dan menganalisis markah serta keputusan.
 • Guru peperiksaan hendak menganalisis keseluruhan keputusan ujian dan peperiksaan dan menyerahkan kepada Guru besar.

 

 1.  PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
  • Semua guru diwajibkan hadir perhimpunan rasmi sekolah.
  • Perhimpunan rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Isnin 7.00 pagi hingga 7.30 pagi di tapak perhimpunan.
  • Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan perhimpunan berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan.
  • Guru bertugas minggu lepas hendaklah memberikan laporannya semasa perhimpunan.
 • Perhimpunan rasmi kokurikulum diadakan pada hari Rabu. Semua guru diwajibkan hadir. Perhimpunan ini dikendalikan oleh murid. Murid dikehendaki memakai pakaian unit uniform masing-masing.