Pengurusan HEM

PENGENALAN

‘Murid’ ertinya seseorang tanpa mengira umurnya yang kepadanya pendidikan atau latihan sedang diberikan di sesuatu institusi pendidikan.

“Pentadbir sekolah mesti berupaya menjadi penggerak dan penggalak perubahan untuk mempengaruhi ahli-ahli dalam sekolah menuju ke arah kecemerlangan. Ini kerana murid-murid merupakan aset negara masa depan. Jatuh bangunnya negara bergantung kepada kualiti tenaga manusia yang dihasilkan oleh pendidikan yang harus memberi pendidikan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan”. (Akta Pendidikan 1996)

Berlandaskan konsep asas pengurusan, pengurusan HEM merupakan satu proses pengendalian aspek-aspek sama ada mental atau fizikal dengan tujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang sama ianya dapat mewujudkan semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi dalam kalangan ahli-ahli yang terlibat.

Dengan bahasa yang mudah pengurusan HEM adalah proses-proses yang berhubungkait dengan:

  • Perancangan kerja atau program bagi murid
  • Pengelolaan murid dan program secara berkesan
  • Pemilihan cara atau kaedah yang berkesan dalam pengurusan organisasi
  • Penyeliaan dan penyelarasan aktiviti-aktiviti yang melibatkan murid