Kurikulum

Konsep Kurikulum / Pergertian Kurikulum

Konsep kurikulum ialah bidang yang masih baru di dalam perancangan pendidikan di negara Malaysia. Ia berkait rapat dengan pembentukan Falsafah Pendidikan Negara dan menjadi asas yang penting dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran. Kurikulum telah mendapat perhatian cerdik pandai dalam bidang ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pengajian kurikulum. Pelbagai definisi telah disarankan untuk khususnya dalam bidang pengajian kurikulum. Pelbagai definisi telah disarankan untuk istilah ini. Olivia (2002) di dalam bukunya telah menyenaraikan beberapa interpretasi kurikulum yang pernah digunakan oleh pakar bidang ilmu pendidikan. Antaranya ialah :

          – kurikulum adalah apa yang diajarkan di sekolah
          – kurikulum adalah mata pelajaran
          – kurikulum adalah isi kandungan pelajaran
          – kurikulum adalah program pengajian
          – kurikulum adalah turutan kursus
          – kurikulum adalah apa yang diajar didalam dan diluar kelas di bawah bimbingan sekolah.
           – kurikulum adalah pengalaman yang dialami oleh pelajar di sekolah.
          – kurikulum adalah pengalaman individu kesan daripada bersekolah.

Definisi Kurikulum Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Bagaimana pula definisi kurikulum yang terima pakai oleh pihak kementerian pendidikan malaysia? Oleh sebab sistem Pendidikan di Malaysia ini berpusat kepada arahan yang telah ditentukan oleh pihak kementerian pendidikan malaysia eloklah kalau ditinjau tentang apa itu kurikulum dari kaca mata kementerian. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran ( 1979) mendefinisikan kurikulum sebagai segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. seterusnya kurikulum sekolah ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu :-

   – Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan

     pembelajaran.

   – Bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah (kokurikulum) seperti kegiatan sukan, persatuan,

     pasukan pakaian seragam, dan lain – lain.