Kurikulum

Konsep Kurikulum/Pengertian Kurikulum

Konsep kurikulum ialah bidang yang masih baru di dalam perancangan pendidikan di negara Malaysia. Ia berkait rapat dengan pembentukan Falsafah Pendidikan Negara dan menjadi asas yang penting dalam bidang pengajaran dan juga pembelajaran. Kurikulum telah mendapat perhatian cerdik pandai dalam bidang ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pengajian kurikulum. Pelbagai definisi telah disarankan untuk istilah ini. Olivia (1992) di dalam bukunya telah menyenaraikan beberapa interpretasi kurikulum yang pernah digunakan oleh pakar bidang ilmu pendidikan. Antaranya ialah:

 kurikulum adalah apa yang diajar di sekolah

 kurikulum adalah mata pelajaran

 kurikulum adalah isi kandungan pelajaran

 kurikulum adalah program pengajian.

 kurikulum adalah turutan kursus.

 kurikulum adalah apa yang diajar di dalam dan di luar kelas di bawah bimbingan sekolah.

 kurikulum adalah pengalaman yang dialami oleh pelajar di sekolah.

 kurikulum adalah pengalaman individu kesan daripada bersekolah.

Definisi Kurikulum Oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Bagaimana pula definisi kurikulum yang diterima pakai oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Oleh sebab sistem Pendidikan di Malaysia ini berpusat kepada arahan yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia eloklah kalau ditinjau tentang apa itu kurikulum dari kaca mata kementerian. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979) mendefinisikan kurikulum sebagai segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan. Seterusnya kurikulum sekolah ini dibahagikan kepada dua bahagian iaitu;

1) Bahagian yang meliputi sukatan pelajaran dan kandungan mata pelajaran serta segala kegiatan pengajaran dan pembelajaran.

2) Bahagian yang meliputi kegiatan pendidikan luar bilik darjah (kokurikulum) seperti kegiatan sukan, persatuan, pasukan pakaian seragam, dan lain-lain.

PROSES PERKEMBANGAN KURIKULUM

Sebagaimana yang telah diterangkan, pengertian dan perkara-perkara yang berkaitan dengan kurikulum adalah luas, iaitu meliputi pelbagai aspek seperti objektif, mata pelajaran, guru, murid, proses pembelajaran kegiatan, kesepaduan ilmu, sumber, komunikasi, penyebaran dan juga penilaian. Pertalian itu menyebabkan proses perkembangan kurikulum menjadi tersangat penting dalam sistem pendidikan di sesebuah negara. Walau bagaimanapun, tanpa perancangan yang kukuh dalam kesemua aspek tersebut, kemungkinan besar murid-murid tidak akan maju. Oleh itu kesemua aspek memerlukan perancangan yang rapi daripada pihak tertentu. Bukan sahaja pihak pentadbiran pendidikan yang sepatutnya merancang dengan baik tetapi murid-murid juga memerlukan perancangan yang teratur agar merkea boleh berjaya dalam pengajian. Jadi, hasil kerjasama kesemua bahagian tersebut, maka proses perkembangan kurikulum akan mencapai objektif yang diharapkan. Dengan kata-kata lain, apa yang dimaksudkan dengan perkembangan kurikulum ialah perancangan peluang-peluang untuk melahirkan perubahan-perubahan tertentu dalam pemikiran atau kelakuan murid serta mengukur sejauh manakah perubahan-perubahan ini berlaku (Nicholls S.H dan Nicholls A., 1987).

KURIKULUM KEBANGSAAN “… suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan” Akta Pendidikan 1996

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN

01 January 2012 “ The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system” “ The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is continuously working to better serve the needs of Malaysians” “ Our real work will begin as we make the transformation of government services happen”

NKRA PENDIDIKAN

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan member tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.