Falsafah Pendidikan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangan potensi induvidu secara menyeluruh dan besepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah berterusan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.